Bir dizi ve k sayısı veriliyor(k < len(dizi)). Cevap olarak dizi içerisinde ki k. küçük veya büyük elemanın bulunması hedefleniyor.

Örneğin;

Input: arr[] = {7, 10, 4, 3, 20, 15}
    k = 3
Output: 7

Input: arr[] = {7, 10, 4, 3, 20, 15}
    k = 4
Output: 10

Çözüm 1 (Basit Çözüm)

Akla gelen en basit çözm elimizdeki veri kümesini ihtiyaca göre sıralamak ve k. indeksi çağırmak. Sıralama için kullanılacak en verimli algoritma ortalama O(nlogn) zaman alacağı için karmaşıklık O(nlogn) olacaktır.

Çözüm 2 (Min Heap – HeapSelect)

Bu problemi O(nlogn) zaman karma1şıklığından daha iyi bir şekilde çözebiliriz. Kullanacağımız algoritma, heap veri yapısı yardımı ile sonuca ulaşacaktır.

Çözüm aşağıdaki gibidir.

class MinHeap:

  def __init__(self, arr):
    self.harr = arr
    self.heap_size = len(arr)
    i = (self.heap_size - 1) // 2
    while i >= 0:
      self.min_heapify(i)
      i -= 1

  def min_heapify(self, i):
    l, r, smallest = self.left(i), self.right(i), i
    if l < self.heap_size and self.harr[l] < self.harr[i]:
      smallest = l
    if r < self.heap_size and self.harr[r] < self.harr[smallest]:
      smallest = r
    if smallest != i:
      self.harr[i], self.harr[smallest] = self.harr[
        smallest], self.harr[i]
      self.min_heapify(smallest)

  def extract_min(self):
    if not self.heap_size:
      return -1
    root = self.harr[0]
    if self.heap_size > 1:
      self.harr[0] = self.harr[self.heap_size - 1]
      self.min_heapify(0)
    self.heap_size -= 1
    return root

  def left(self, i):
    return 2 * i + 1

  def right(self, i):
    return 2 * i + 2

  def paremt(self, i):
    return (i - 1) // 2


def kth_smallest(arr, k):
  heap = MinHeap(arr)
  for i in range(k - 1):
    heap.extract_min()
  return heap.harr[0]

if __name__ == '__main__':
  arr = [12, 3, 5, 7, 19]
  print(kth_smallest(arr, 2))

Bu algoritmanın karmaşıklığı O(n+klogn) olacakır.

Çözüm 3 (Max-Heap)

Çözüm 2'deki gibi, bu sefer max-heap ile problemi çözebiliriz.Karmaşıklık O(k + (n-k)*logk) olacaktır.

class MaxHeap:

  def __init__(self, arr):
    self.harr = arr
    self.heap_size = len(arr)
    i = (self.heap_size - 1) // 2
    while i >= 0:
      self.max_heapify(i)
      i -= 1

  def max_heapify(self, i):
    l, r, largest = self.left(i), self.right(i), i
    if l < self.heap_size and self.harr[l] > self.harr[i]:
      largest = l
    if r < self.heap_size and self.harr[r] > self.harr[largest]:
      largest = r
    if largest != i:
      self.harr[i], self.harr[largest] = self.harr[
        largest], self.harr[i]
      self.max_heapify(largest)

  def extract_max(self):
    if not self.heap_size:
      return -1
    root = self.harr[0]
    if self.heap_size > 1:
      self.harr[0] = self.harr[self.heap_size - 1]
      self.max_heapify(0)
    self.heap_size -= 1
    return root

  def left(self, i):
    return 2 * i + 1

  def right(self, i):
    return 2 * i + 2

  def paremt(self, i):
    return (i - 1) // 2


def kth_smallest(arr, k):
  heap = MaxHeap(arr)
  for i in range(len(arr) - k):
    heap.extract_max()
  return heap.harr[0]

if __name__ == '__main__':
  arr = [12, 3, 5, 7, 19]
  print(kth_smallest(arr, 2))

Çözüm 4 (QuickSelect)

Bu çözüm, çözüm 1 de bahsedilen yöntemin optimize edilmiş halini yansıtmaktadır.Quick sort algoritmasının modifiye edilmesi ile elde edilmiştir. Pivot eleman seçeceğiz, bunu doğru pozisyona yerleştireceğiz ve etrafını parçalayacaız. En kötü durumda karmaşıklık O(n^2), fakat ortalama durumda O(n) olacaktır.

from math import inf


def kth_smallest(arr, l, r, k):
  if k > 0 and k <= r - l + 1:
    pos = partition(arr, l, r)

    if pos - l == k - 1:
      return arr[pos]
    if pos - l > k - 1:
      return kth_smallest(arr, l, pos - 1, k)

    return kth_smallest(arr, pos + 1, r, k - pos + l - 1)

  return inf


def partition(arr, l, r):
  x, i = arr[r], l
  for j in range(l, r):
    if arr[i] <= x:
      arr[i], arr[j] = arr[j], arr[i]
      i += 1
  arr[i], arr[r] = arr[r], arr[i]
  return i

if __name__ == '__main__':
  arr = [12, 3, 5, 7, 4, 19, 26]
  print(kth_smallest(arr, 0, len(arr) - 1, 3))

Comments

comments powered by Disqus