Ufak bir işlem sonrası sıralanmış dizinin bazı elemanlarının yerleri karıştırılıyor. Örneğin i. pozisyonda olması gereken eleman i-1 ya da i+1 pozisyonunda bulunuyor. Hedef olarak verilen sayının dizi içerisindeki pozisyonunun bulunması amaçlanıyor.

Örneğin;

Input: arr[] = {10, 3, 40, 20, 50, 80, 70}, key = 40
Output: 2

Input: arr[] = {10, 3, 40, 20, 50, 80, 70}, key = 90
Output: -1

Klasik olarak en ilkel çözüm, tüm diziyi boydan boya aramaktır. O(n) karmaşıklığa sahiptir.

Bu çözümde ise sıralı diziler üzerinde uygulanan algoritmalardan olan binary search algoritmasının biraz daha modifiye edilmiş halini kullanacağız.

Fikir olarak şuna dayanmaktadır; elimizdeki değeri ortandaki üç eleman ile karşılaştıracağız. Geri mantık binary search algoritması gibidir.

Çözüm aşağıdadır.

def mod_binary_search(arr, l, r, x):
  '''Modifiye edilmiş binary search'''
  if r >= l:
    mid = l + (r - l) // 2

    # orta 3 eleman ile karşılaştırma
    if arr[mid] == x:
      return mid
    if mid > l and arr[mid - 1] == x:
      return mid - 1
    if mid < r and arr[mid + 1]:
      return mid + 1

    # Eğer eleman ortancadan küçükse, sola doğru kaydır
    if arr[mid] > x:
      return mod_binary_search(arr, l, mid - 2, x)
    # Aksi halde sağa doğru kaydır
    return mod_binary_search(arr, mid + 2, r, x)
  # Bulunamadı
  return -1

if __name__ == '__main__':
  arr = [3, 2, 10, 4, 40]
  target = 4
  result = mod_binary_search(arr, 0, len(arr) - 1, target)
  if result != -1:
    print(result)
  else:
    print("bulunamadi")

Algoritmanın karmaşıklığı O(logn) olur.


Comments

comments powered by Disqus